Klauzula informacyjna dla klientów Biura Rachunkowego 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/64/WE (RODO) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Rachunkowe Karolina Dudziak-Krzyżaniak z siedzibą w Jarocinie 63-200, przy ul. Sportowej 6. NIP 6171394121, e-mail : biuro.rachunkowe@dudziak-krzyzaniak.pl, karolinadudziak.biuro@wp.pl, tel. 62 747 24 00, tel kom. +48 603 062 797

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu :

– wykonania umowy przez administratora na obsługę księgową, usługę doradztwa lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed jej zawarciem (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

– realizacji przez administratora obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych m. in. w celu wystawiania faktur, prowadzenia KpiR, (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami Ordynacji podatkowej, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku od towarów i usług);

– niezbędnym do przechowywania dokumentów księgowych (w celach archiwalnych) będących realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c.);

– w celu niezbędnym do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej (podstwa prawna art. 6 ust. 1 lit. d);

– w celu marketingu bezpośredniego, podstawę do przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit f RODO w którym jest marketing usług własnych administratora)

3. Z państwa danych osobowych będą korzystali:

– upoważnieni do przetwarzania danych osobowych  pracownicy  Biura Rachunkowego Karolina Dudziak-Krzyżaniak przez czas wykonywania swoich obowiązków

4. Państwa dane osobowe po uprzedniej szczegółowej lub pisemnej zgodzie administratora mogą zostać ujawnione innym podmiotom, z którymi współpracujemy:

– firmy informatyczne, prawnicze, księgowe, hostingowe

– firmy pocztowe i kurierskie;

– organy administracji publicznej, organy ścigania i organy wymiaru sprawiedliwości na ich żądanie, o ile obowiązek przekazania tych danych wynika z przepisów obowiązującego prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przez przepisy prawa, w tym przepisy prawa podatkowego oraz z zakresu rachunkowości lub do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń.

6. Przysługuje Pani/Panu : prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy na obsługę księgową lub usługę doradztwa. Jeżeli nie poda Pani/Pan swoich danych osobowych nie będzie możliwe wykonanie w/w umowy, usługi.

8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

9. Państwa dane osobowe nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy;